جداول فشار و دما در گروه های ASTM

جداول فشار و دما در گروه های ASTM

رابطه دمای سیال با فشار درجدولASTM گروه ۲-۱٫۱

فشار کار و کلاس در مقیاس بار

Temp.°C ۱۵۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰۰
-۲۹ to 38 ۱۹٫۶ ۵۱٫۱ ۶۸٫۱ ۱۰۲٫۱ ۱۵۳٫۲ ۲۵۵٫۳ ۴۲۵٫۵
۵۰ ۱۹٫۲ ۵۰٫۱ ۶۶٫۸ ۱۰۰٫۲ ۱۵۰٫۴ ۲۵۰٫۶ ۴۱۷٫۷
۱۰۰ ۱۷٫۷ ۴۶٫۶ ۶۲٫۱ ۹۳٫۲ ۱۳۹٫۸ ۲۳۳ ۳۸۸٫۳
۱۵۰ ۱۵٫۸ ۴۵٫۱ ۶۰٫۱ ۹۰٫۲ ۱۳۵٫۲ ۲۲۵٫۴ ۳۷۵٫۶
۲۰۰ ۱۳٫۸ ۴۳٫۸ ۵۸٫۴ ۸۷٫۶ ۱۳۱٫۴ ۲۱۹ ۳۶۵
۲۵۰ ۱۲٫۱ ۴۱٫۹ ۵۵٫۹ ۸۳٫۹ ۱۲۵٫۸ ۲۰۹٫۷ ۳۴۹٫۵
۳۰۰ ۱۰٫۲ ۳۹٫۸ ۵۳٫۱ ۷۹٫۶ ۱۱۹٫۵ ۱۹۹٫۱ ۳۳۱٫۸
۳۲۵ ۹٫۳ ۳۸٫۷ ۵۱٫۶ ۷۷٫۴ ۱۱۶٫۱ ۱۹۳٫۶ ۳۲۲٫۶
۳۵۰ ۸٫۴ ۳۷٫۶ ۵۰٫۱ ۷۵٫۱ ۱۱۲٫۷ ۱۸۷٫۸ ۳۱۳
۳۷۵ ۷٫۴ ۳۶٫۴ ۴۸٫۵ ۷۲٫۷ ۱۰۹٫۱ ۱۸۱٫۸ ۳۰۳٫۱
۴۰۰ ۶٫۵ ۳۴٫۷ ۴۶٫۳ ۶۹٫۴ ۱۰۴٫۲ ۱۷۳٫۶ ۲۸۹٫۳
۴۲۵ ۵٫۵ ۲۸٫۸ ۳۸٫۴ ۵۷٫۵ ۸۶٫۳ ۱۴۳٫۸ ۲۳۹٫۷
۴۵۰ ۴٫۶ ۲۳ ۳۰٫۷ ۴۶ ۶۹ ۱۱۵ ۱۹۱٫۷
۴۷۵ ۳٫۷ ۱۷٫۴ ۲۳٫۲ ۳۴٫۹ ۵۲٫۳ ۸۷٫۲ ۱۴۵٫۳
۵۰۰ ۲٫۸ ۱۱٫۸ ۱۵٫۷ ۲۳٫۵ ۳۵٫۳ ۵۸٫۸ ۹۷٫۹
۵۳۸ ۱٫۴ ۵٫۹ ۷٫۹ ۱۱٫۸ ۱۷٫۷ ۲۹٫۵ ۴۹٫۲

 

رابطه دمای سیال با فشار درجدولASTM گروه ۲-۱٫۱

فشار کار و کلاس در مقیاس بار

Temp.°C ۱۵۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۵۰۰ ۲۵۰۰
-۲۹ to 38 ۱۵٫۹ ۴۱٫۴ ۵۵٫۲ ۸۲٫۷ ۱۲۴٫۱ ۲۰۶٫۸ ۳۴۴٫۷
۵۰ ۱۵٫۳ ۴۰ ۵۳٫۴ ۸۰ ۱۲۰٫۱ ۲۰۰٫۱ ۳۳۳٫۵
۱۰۰ ۱۳٫۳ ۳۴٫۸ ۴۶٫۴ ۶۹٫۶ ۱۰۴٫۴ ۱۷۳٫۹ ۲۸۹٫۹
۱۵۰ ۱۲ ۳۱٫۴ ۴۱٫۹ ۶۲٫۸ ۹۴٫۲ ۱۵۷ ۲۶۱٫۶
۲۰۰ ۱۱٫۲ ۲۹٫۲ ۳۸٫۹ ۵۸٫۳ ۸۷٫۵ ۱۴۵٫۸ ۲۴۳
۲۵۰ ۱۰٫۵ ۲۷٫۵ ۳۶٫۶ ۵۴٫۹ ۸۲٫۴ ۱۳۷٫۳ ۲۲۸٫۹
۳۰۰ ۱۰ ۲۶٫۱ ۳۴٫۸ ۵۲٫۱ ۷۸٫۲ ۱۳۰٫۳ ۲۱۷٫۲
۳۲۵ ۹٫۳ ۲۵٫۵ ۳۴ ۵۱ ۷۶٫۴ ۱۲۷٫۴ ۲۱۲٫۳
۳۵۰ ۸٫۴ ۲۵٫۱ ۳۳٫۴ ۵۰٫۱ ۷۵٫۲ ۱۲۵٫۴ ۲۰۸٫۹
۳۷۵ ۷٫۴ ۲۴٫۸ ۳۳ ۴۹٫۵ ۷۴٫۳ ۱۲۳٫۸ ۲۰۶٫۳
۴۰۰ ۶٫۵ ۲۴٫۳ ۳۲٫۴ ۴۸٫۶ ۷۲٫۹ ۱۲۱٫۵ ۲۰۲٫۵
۴۲۵ ۵٫۵ ۲۳٫۹ ۳۱٫۸ ۴۷٫۷ ۷۱٫۶ ۱۱۹٫۳ ۱۹۸٫۸
۴۵۰ ۴٫۶ ۲۳٫۴ ۳۱٫۲ ۴۶٫۸ ۷۰٫۲ ۱۱۷٫۱ ۱۹۵٫۱