جدول رابطه بین API و ANSI

جدول رابطه بین API و ANSI

API (psi) ANSI (psi)
2000 600
3000 900
5000 (345 bar working pressure) 1500
10000 (690 bar working pressure) 3000
15000 (1035 bar working pressure) 4500