جدول رابطه بین API و ANSI

جدول رابطه بین API و ANSI

API (psi) ANSI (psi)
۲۰۰۰ ۶۰۰
۳۰۰۰ ۹۰۰
۵۰۰۰ (۳۴۵ bar working pressure) ۱۵۰۰
۱۰۰۰۰ (۶۹۰ bar working pressure) ۳۰۰۰
۱۵۰۰۰ (۱۰۳۵ bar working pressure) ۴۵۰۰