جدول رابطه بین class و PN

جدول رابطه بین class و PN

PN (bar) Class (psi)
20 150
50 300
68 400
100 600
150 900
250 1500
420 2500