جدول رابطه بین class و PN

جدول رابطه بین class و PN

PN (bar) Class (psi)
۲۰ ۱۵۰
۵۰ ۳۰۰
۶۸ ۴۰۰
۱۰۰ ۶۰۰
۱۵۰ ۹۰۰
۲۵۰ ۱۵۰۰
۴۲۰ ۲۵۰۰