پست های تگ شده با لرزه گیر فلکسور

لیست قیمت لرزه گیر

 

لرزه گیر لاستیکی سام فلیک ، تولید ارتعاشات صنعتی ایران
مارک زرد مهاردار سایز 32 سایز 40 سایز 50 سایز 65 سایز 80 سایز 100 سایز 125 سایز 150 سایز 200 سایز 250
لرزه گیر مهاردار رنگی سایز 32 سایز 40 سایز 50 سایز 65 سایز 80 سایز 100  سایز 125 سایز 150 سایز 200 سایز 250
CL150 لرزه گیر مهاردار رنگی سایز 32 سایز 40 سایز 50 سایز 65 سایز 80 سایز 100  سایز 125 سایز 150 سایز 200 سایز 250

 

لرزه گیر لاستیکی سام فلیک ، تولید شرکت شیرآلات صنعتی سام
بلادری مهاردار سایز 50 سایز 65 سایز 80 سایز 100 سایز 125 سایز 150 سایز 200 سایز 250
بلادری(فلنج گردان) بدون مهار سایز 50 سایز 65 سایز 80 سایز 100 سایز 125 سایز 150 سایز 200 سایز 250

لرزه گیر

نماینده فروش لرزه گیرهای اکاردونی ولاستیکی -مهارداروبدون مهار-جوشی وفلنجدار در مارکهای ارتعاشات صنعتی – ارتعاش کار -فلکسور ومارکهای خارجی در فشارهای مختلف از سایز “1/2تا “120نماینده فروش لرزه گیرهای اکاردونی ولاستیکی -مهارداروبدون مهار-جوشی وفلنجدار در مارکهای ارتعاشات صنعتی – ارتعاش کار -فلکسور ومارکهای خارجی در فشارهای مختلف از سایز “1/2تا “1